Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011

Κατάσταση Περιβάλλοντος του Πηνειού

Παρουσιάζουμε σήμερα την έκθεση του Τομέα Βόρειας Ελλάδας, σχετικά με την κατάσταση και τους ελέγχους της λεκάνης απορροής Πηνειού, των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΟ ποταμός Πηνειός, με μήκος 205 km και λεκάνη απορροής έκτασης 10700 km2, πηγάζει από την Πίνδο διαρρέει τους Ν. Τρικάλων και Λάρισας –από δύση προς ανατολή-και τροφοδοτείται από τα νερά των παραποτάμων Ληθαίου, Πορταϊκού, Παμίσου, Σοφαδίτικου, Ενιπέα, Τιταρήσιου και Ταυρωπού. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες που αναπτύσσονται στη λεκάνη απορροής του και έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα των νερών του είναι:
•Καλλιέργειες αρδευόμενες (υπεράντληση επιφανειακών και υπόγειων νερών) και ξηρικές,
•Κτηνοτροφικές μονάδες εντατικής και εκτατικής μορφής,
•Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, κυρίως αξιοποίησης προϊόντων πρωτογενούς τομέα παραγωγής
•Εξορυκτικές δραστηριότητες (αμμοληψίες)
•Οικισμοί

Ο Πηνειός, κατά τα τελευταία χρόνια, δέχεται τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή μεγάλων δημόσιων έργων (ΠΑΘΕ, ΕΡΓΟΣΕ)

Ο Πηνειός δέχεται πιέσεις από όλων των ειδών τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στους Νομούς Τρικάλων, Καρδίτσας και Λάρισας. Το μεγαλύτερο πρόβλημά του είναι η μεγάλη μείωση της παροχής του, κατά τους θερινούς μήνες –ορισμένες φορές είναι χωρίς ροή-, με αποτέλεσμα την σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας των νερών του.

Ειδικά για το θέμα του Πηνειού ποταμού, η υπηρεσία μας έχει διενεργήσει, μέχρι σήμερα 25 ελέγχους και επανελέγχους σε 23 δραστηριότητες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην υδρολογική του λεκάνη, στους Νομούς Λάρισας και Τρικάλων (βλ. πίνακα). Στις 20 από αυτές διαπιστώθηκαν παραβάσεις διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και για 19 από αυτές, για τις οποίες ολοκληρώθηκε η διαδικασία της παραγράφου Α.4 του άρθρου 9 του Ν.2947/01, συντάχθηκαν Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης, οι οποίες διαβιβάστηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων και συντάχθηκαν αντίστοιχες εισηγήσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων (προστίμων), οι οποίες απεστάλησαν τις αρμόδιες, για την επιβολή τους, αρχές.
Σημειώνεται ότι από το σύνολο των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν, οι περισσότερες (ποσοστό 22%) αφορούν σε έλλειψη αδειών διάθεσης υγρών αποβλήτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων που, στην πλειοψηφία τους, εκδίδονται από τις νομαρχιακές υπηρεσίες. Ακολουθούν με ποσοστό 12% περίπου παραβάσεις που σχετίζονται α) με την παρακολούθηση των αέριων αποβλήτων, β) με την παρακολούθηση των υγρών αποβλήτων, γ) με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και δ) με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων.
Από τα έγγραφα που κοινοποιούνται στην υπηρεσία μας και τηρούνται στους φακέλους των ελεγχθεισών δραστηριοτήτων προκύπτουν τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί σχετικά με την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που εισηγήθηκε η υπηρεσία μας.

Εισηγηθείσες και επιβληθείσες διοικητικές κυρώσεις σε δραστηριότητες περιοχής π. Πηνειού

Συνολικό ύψος εισηγηθέντων προστίμων

Προς Νομάρχες
Προς Γ.Γ. Περιφέρειας
Προς Υπουργό
Περιβάλλοντος
538.500 €
288.500 €
100.000 €
150.000 €
Συνολικό ύψος επιβληθέντων προστίμων

Από Νομάρχες
Από Γ.Γ. Περιφέρειας
Από Υπουργό Περιβάλλοντος
496.850 €
246.850 €
100.000 €
150.000 €

Η Ε.Υ.Ε.Π. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να κινητοποιηθούν οι τοπικές υπηρεσίες στην κατεύθυνση των ελέγχων, της παρακολούθησης και επιτήρησης της εφαρμογής των όρων και μέτρων κατασκευής και λειτουργίας έργων και δραστηριοτήτων (δημόσιων και ιδιωτικών) στην περιοχή.

Επιπλέον, η υπηρεσία μας συνεχίζει, κατά προτεραιότητα, ενταγμένους στον προγραμματισμό της, ελέγχους και επανελέγχους σε δραστηριότητες της περιοχής, με βασικό στόχο τη συμμόρφωση των παραβατών, προκειμένου να συμβάλλει, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων της, στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων επί των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των νερών του π. Πηνειού και των παραποτάμων του.

Επισημαίνεται η αναγκαιότητα κινητοποίησης των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, για την εφαρμογή και τον έλεγχο των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, προκειμένου να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του αγροτικού τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία), τόσο στα επιφανειακά, όσο και στα υπόγεια νερά της περιοχής.


Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στην περιοχή του ποταμού Πηνειού


Επωνυμία
δραστηριότητας
Θέση
Αυτοψία
Διαβίβαση
στον
Εισαγγελέα
Εισήγηση
προστίμου
Επιβολή
προστίμου
1.
NIKZAΣ A.E.
(Βιομηχανία γάλακτος)
2ο χλμ. Ε.Ο.
Μακρυχωρίου-Παραποτάμου
Ν. Λάρισας
11-09-06
12-12-06
18.000 €
18.000 €
2.
ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.

(Γαλακτοβιομηχανία)
16ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας–Θεσσαλονίκης
ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας
Ν. Λάρισας
11-09-06
15-11-06
10.000 €
10.000 €
3.
ΒΙΓΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
(Βιομηχανία επεξεργασίας γάλακτος)
3ο χλμ.
Ελασσόνας-Δεσκάτης
Ν. Λάρισας
12-09-06
09-01-07
8.000 €
8.000 €
4.
ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε.

(Βιοτεχνία
επεξεργασίας γάλακτος)
4ο χλμ.
Ελασσόνας-Δεσκάτης
Ν. Λάρισας
12-09-06
30-01-07
8.500 €
8.500 €
5.
ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.
(Βιομηχανία
επεξεργασίας γάλακτος)
Βοδιανά Ελασσόνας
Ν. Λάρισας
13-09-06
08-11-06
16.000 €
16.000 €
6.
ΕΛΒΑΚ Α.Ε.

(Βιομηχανία
κονσερβοποϊας φρούτων)
5,5 χλμ. Λάρισας
- Φαλάνης
Ν. Λάρισας
18-09-06
16-11-06
5.000 €
5.000 €

  »   » 

01-10-08
28-09-09
4.000 €
4.000 €
7.
DEL MONTE
ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
(Βιομηχανία επεξεργασίας
τομάτας & φρούτων)
12ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας-Χάλκης
Δ. Πλατύκαμπος
Ν. Λάρισας
19-09-06

Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις

8.
SILKE COLOUR Α.E.

(Βαφεία –φινιριστήρια)
14ο χλμ. Λάρισας
–Θεσσαλονίκης
ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας
Ν. Λάρισας
19-09-06
16-11-06
2.900 €
2.900 €
9.
ΤΥΡΑΣ Α.Ε.

(Βιομηχανία γάλακτος)
5ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων –Πύλης
Ν. Τρικάλων
20-06-08
12-09-08
150.000 €
150.000 €
10.
LITTLE ACRE
MILK FARM A.E.

(Βιομηχανία
τυροκομικών προϊόντων)
Πάροδος 6ου χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων Πύλης
Δ. Τρικάλων
21-06-08
12-09-08
100.000 €
100.000 €
11.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Νησίδα «Ριζαριό»
Ν. Τρικάλων

20 &
21-06-08
12-09-08
40.000 €
40.000 €
12.
ΤΡΙΚΚΗ-ΚΟΙΝ/ΞΙΑ Ενώσεων
Αγροτικών Συνεταιρισμών
Τρικάλων-Καρδίτσας Συν.Π.Ε
(Βιομηχανία παραγωγής
γαλακτοκομικών προϊόντων)
2ο χλμ. Τρικάλων
- Καρδίτσας
Ν. Τρικάλων

16-07-08
12-09-08
40.000 €
40.000
13.
ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε.
(Βιομηχανία
τυροκομικών προϊόντων)
Δ.Δ.Παραποτάμου
Δ. Πιαλείων
Ν. Τρικάλων
16-07-08
12-09-08
5.000 €
5.000 €
14.
EUROFOOD A.E.-
Ευρωπαϊκά Τρόφιμα Α.Ε.
(Βιομηχανία
επεξεργασίας-
τυποποίησης τομάτας)
3ο χλμ. Λάρισας-Τυρνάβου
Δ. Γιάννουλης
Ν. Λάρισας
02-10-08
12-03-10
42.900 €
42.900 €

  »   »  (επανέλεγχος)

04-12-09
15.
Δ. ΖΙΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
(Ραφιναρία ελαίων)
2ο χλμ. Λάρισας-Τυρνάβου
Ν. Λάρισας
02-10-08
28-09-09
600 €
600 €
16.
EXALCO A.E.
(Βιομηχανία αλουμινίου)
5ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας –Αθηνών
Ν. Λάρισας
22-10-08

Δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις


  »   »  (επανέλεγχος)

21-07-2010
Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία που ορίζεται στην παρ. Α.4. του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄/09-10-01).
17.
ΔΗΜΟΣ ΓΟΝΝΩΝ
(Διευθέτηση κοίτης π.Πηνειού)
Δ. Γόννων
Ν. Λάρισας
23-10-08
14-07-09
1.600 €

18.
ΒΑΚΡΕΛ Α.Ε.

(Σφαγείο)
Δ. Ποταμιάς
Ν. Λάρισας
05-02-09
25-09-09
17.000 €
17.000 €
19.
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΥΡΝΑΒΟΥ-ΑΓΙΑΣ
(Κονσερβοποιείο-Συσκευαστήριο Ελαιών)
Δ. Μακρυχωρίου
Ν. Λάρισας
08-04-09
30-03-10
28.950 €
28.950 €
20.
Δ.Ε.Σ.Π.Τ.Α. ΣΦΑΓΕΙΑ
Δ. Τυρνάβου
Ν. Λάρισας
04-11-09
20-09-10
18.900 €

21.
ΣΦΑΓΕΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΕ
Δ. Ολύμπου
Ν. Λάρισας
06-11-09
23-09-10
21.150 €

22.
ΧΩΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Δ. Γιάννουλης
Ν. Λάρισας
23-07-10
Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία που ορίζεται στην παρ. Α.4. του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄/09-10-01).
23.
HYDROCLAVE HELLAS A.E.
BΙΠΕ Λάρισας
Ν. Λάρισας
01-11-10
Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία που ορίζεται στην παρ. Α.4. του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄/09-10-01).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου