Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2010-2012)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε  μια  περίοδο  που  η  Πολιτεία  οφείλει  να πρωτοστατήσει  στην  αλλαγή  παρωχημένων νοοτροπιών δημιουργήθηκε το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,  σε  μια  προσπάθεια  συγκερασμού  σε στενή συνεργασία των, φαινομενικά ετερόκλητων,  πεδίων του περιβάλλοντος, της ενέργειας και της δόμησης, που καθορίζουν την πορεία κάθε προσπάθειας προς την Αειφόρο Ανάπτυξη.
H Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΕΠΕ), με τη σύσταση και συγκρότηση της (Ν. 3818/2010), από την πρώτη  στιγμή  της  δημιουργίας  του  ΥΠΕΚΑ, αποτέλεσε το άμεσο παράδειγμα του συγκερασμού  αυτού,  και  (μέσα  από  την  λειτουργία της)  βασικό εργαλείο στην αλλαγή της κατεστημένης  νοοτροπίας.  Ευτυχές  αποτέλεσμα υπήρξε η  θεμελίωση της ανάπτυξης κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ των κλάδων, που μέχρι εκείνη τη στιγμή εφέροντο ανταγωνιστικά αντιμέτωποι.
Ταυτόχρονα, η σύσταση και συγκρότησή της σηματοδότησε, με ισχυρό μήνυμα, τη σημασία που αποδίδεται στον έλεγχο και στην επιθεώρηση, σε μια χώρα που παραδοσιακά πρωτοστατεί στο έλλειμμα της εφαρμογής της νομοθεσίας.
Η ρεαλιστική προσέγγιση για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης που επιδιώκουμε για μια βιώσιμη  οικονομική  ανάπτυξη  και  κοινωνική συνοχή με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος, προϋποθέτει καταρχήν μια συνειδητή στροφή προς βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης.
Βασική συνιστώσα για τη διασφάλιση αυτής της αναγκαίας αλλαγής στο σύστημα αποτελεί η θέσπιση ικανών και ξεκάθαρων στόχων και κανόνων για κάθε τομέα πολιτικής, αλλά και η ενίσχυση του ελέγχου. Έτσι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του το YΠΕΚΑ πρέπει πλέον να εγγυάται τον ολοκληρωμένο εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη του, κατά κύριο λόγο, την ανάγκη για υψηλή προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, την ορθολογική χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων, την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και την αποδοτική λειτουργία τόσο των κτιρίων όσο και των επιχειρήσεων, σε ένα υγιές, ασφαλές και ανταγωνιστικό περιβάλλον, σε αρμονική συνύπαρξη με την κοινωνία.
Ο ρόλος της Επιθεώρησης, αλλά και οι συντονιστικές αρμοδιότητες που αποδόθηκαν στην ΕΓΕΠΕ, παράλληλα με τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν, διαμόρφωσαν καινούργια δεδομένα στον τομέα των ελέγχων, σε τρεις πλέον βασικούς τομείς, στο Περιβάλλον, την Ενέργεια και τη Δόμηση.
Η επιτυχία της διεκπεραίωσης του ευρύτατου συντονιστικού ρόλου της Επιθεώρησης, αλλά και του ελεγκτικού ρόλου των Υπηρεσιών της, όπως ο νόμος απέδωσε στην ΕΓΕΠΕ, προϋποθέτει τη διαφάνεια, την ελεύθερη πρόσβαση των Πολιτών στην περιβαλλοντική πληροφορία και τη συμμετοχή, την ίση μεταχείριση των ελεγχόμενων και τις ισχυρές αρχές ορθής διοίκησης.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΓΕΠΕ ακολούθησε, χωρίς προκαταλήψεις και αγκυλώσεις, πρακτικές που συμβάλουν στην ανάδειξη ζητημάτων που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία.
Αναδεικνύεται έτσι, σταδιακά, ως ένας από τους βασικούς πυλώνες του ΥΠΕΚΑ, στο δρόμο προς την αειφόρο ανάπτυξη, που αποτελεί και τον κεντρικό άξονα των Πολιτειακών δεσμεύσεων.
Ειδικότερα, η ΕΓΕΠΕ είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη και παρακολούθηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, αλλά και της ενεργειακής πολιτικής, κύρια  στον  κτιριακό τομέα,  τόσο  μέσω  των ελέγχων των Υπηρεσιών της, όσο και μέσω του  συντονισμού  όλων  των  Υπηρεσιών,  σε κεντρικό, περιφερειακό και επίπεδο ΟΤΑ, επιτυγχάνοντας,  σε  ικανοποιητικό  βαθμό,  την υλοποίηση  δράσεων  και  έργων  συμμόρφωσης.
Επιπλέον, μέσω της αρμόδιας εθνικής Αρχής για την εφαρμογή της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη, η ΕΓΕΠΕ επιδιώκει και τη λήψη μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης της  περιβαλλοντικής ζημιάς,  τα  οποία  υποχρεούνται να λάβουν οι φορείς εκμετάλλευσης δραστηριοτήτων που ρυπαίνουν καθιστώντας τους και οικονομικά υπεύθυνους.
Η ΕΓΕΠΕ συντόνισε ήδη μια σειρά ενεργειών τόσο σε θέματα θεσμοθέτησης, όσο και συμμόρφωσης  των  επιχειρήσεων  στην  κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία καθώς και αποκατάστασης της  περιβαλλοντικής ζημιάς, αλλά και  συμμόρφωσης στους  εθνικούς ενεργειακούς  στόχους  για  την  ενεργειακή  απόδοση των κτιρίων.
Ειδικότερα, η ΕΓΕΠΕ ολοκλήρωσε το θεσμικό έργο για τη σύσταση και συγκρότηση των νέ- ων Ειδικών Υπηρεσιών Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων, Επιθεωρητών Ενέργειας και Δόμησης, καθώς και του αυτόνομου Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης της Περιβαλλοντικής Ζημιάς, που υπάγονται σε αυτήν,  και  προχώρησε  στη  στελέχωσή  τους, προκειμένου  να  ανταποκριθούν  άμεσα  στο ρόλο και τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί.
Καθόρισε στόχους για κάθε μία από τις Υπηρεσίες της, αλλά και το βασικό πλαίσιο και τη φιλοσοφία της λειτουργίας τους, ώστε να ανταποκριθούν στον ιδιαίτερα απαιτητικό τους ρόλο, ενώ παράλληλα ενίσχυσε τη συνέργεια μεταξύ  τους,  συνδέοντας  τα  ζητήματα  περιβάλλοντος με αυτά της ενέργειας και της δόμησης.
Παρά το γεγονός ότι το έργο της ΕΓΕΠΕ έρχεται, συχνά, αντιμέτωπο με διαφορετικά συμφέροντα και με δυνάμεις που αντιστρατεύονται την αειφόρο ανάπτυξη, η ΕΓΕΠΕ βασίζει την αποτελεσματικότητά της στη διαμόρφωση ευρύτατων κοινωνικών συναινέσεων και συμμαχιών, ενθαρρύνοντας την ενεργοποίηση των πολιτών και των κοινωνικών δυνάμεων, ώστε τα   κρίσιμα   ζητήματα   να   αντιμετωπίζονται συλλογικά και με τον πρέποντα δυναμισμό.
Η  ΕΓΕΠΕ,  ως  εκ  τούτου,  κινητοποιεί  ή/και συμμετέχει ενεργά στο διάλογο που έχει αναπτύξει το ΥΠΕΚΑ με την κοινωνία των πολιτών και  στηρίζει  τις  θετικές  προσπάθειες  που συμβάλλουν στην ουσιαστική ενημέρωση και τη συμμετοχή του πολίτη, καθώς αποτελεί την βασική προϋπόθεση που τον καθιστούν ενερ- γό, επιδιώκοντας την κατοχύρωση μιας διαρκούς, αμφίδρομης σχέσης εμπιστοσύνης.
Μαργαρίτα Καραβασίλη
Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος & Ενέργειας
ΥΠΕΚΑ

Ολόκληρη την έκθεση μπορείτε να βρείτε και να διαβάσετε εδώ: 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου