Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2011

Φωτοβολταϊκά σε Δήμους με μηδενικό ύψος επένδυσης

Η παρακάτω πρόταση έχει κατατεθεί σε μια σειρά από Δήμους της Χώρας.

Αγαπητές κυρίες, κύριοι

Η εταιρεία μας, ______________________, δημιουργήθηκε με βάση τη γνώση ότι η ελληνική αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ταχύτατα αναπτυσσόμενη, δυναμική και βιώσιμη, ώστε, εν μέσω μιας έντονης και δυσεπίλυτης οικονομικής κρίσης, να αξίζει κάποιος να επενδύσει σε αυτή. Η εμπειρία των στελεχών μας στην μελέτη, εγκατάσταση και διαχείριση εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι μεγάλη και προέρχεται τόσο από τη Γερμανία όσο και από χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, όπου οι κλιματικές συνθήκες είναι ανάλογες με αυτές του Ελληνικού χώρου, αλλά και της Βόρειας Αφρικής.
Η εταιρεία μας, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, σας απευθύνει μια πρόταση συνεργασίας που είναι συμφέρουσα και για τις δύο πλευρές και περιλαμβάνει τα εξής:
Μελέτη των συνθηκών όλων των δημοτικών κτιρίων, ή των κτιρίων των οποίων η χρήση έχει παραχωρηθεί δια Νόμου στο Δήμο ώστε να ερευνηθεί η δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε αυτά.
Γενική οικονομικοτεχνική μελέτη εγκατάστασης εκμετάλλευσης και διαχείρισης φωτοβολταϊκών συστημάτων.
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή σε περιπτώσεις όπου αυτό επιτάσσει η μελέτη και κατόπιν συμφωνίας με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, υβριδικών συστημάτων, μικρών ανεμογεννητριών, φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμίας.
Εκμετάλλευση από την εταιρεία μας των εγκαταστάσεων για μία δεκαετία. Σε περιπτώσεις όπου από την μελέτη θα προκύπτει ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα είναι επαρκής (σκίαση, κακός προσανατολισμός του ακινήτου ή άλλη αιτία) μπορεί να επιλεγεί η λύση επιμήκυνσης της διάρκειας της σύμβασης κατά 1ή 2 χρόνια, εάν αυτό από κοινού συμφωνηθεί.
Πληρωμή από την εταιρεία μας της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε κτίριο στο οποίο θα εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά συστήματα, εφόσον αυτή κυμαίνεται σε ύψη που θα καθορισθούν από κοινού.
Εγκατάσταση τεχνικά άρτιου εξοπλισμού, εγγυημένης απόδοσης τουλάχιστον καθ' όλη τη διάρκεια της οικονομικής ζωής του έργου (25 χρόνια).
Στην εγκατάσταση, θα εργαστεί τεχνικό ή και εργατικό προσωπικό της περιοχής σας υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση των εξειδικευμένων και έμπειρων τεχνικών της εταιρείας μας.
Προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων σας. Αυτό περιλαμβάνει ακόμα και κτίρια στα οποία δεν θα επιλεγούν για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.
Εγκατάσταση τηλεμετρίας και τηλεπισκόπισης των φωτοβολταϊκών. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή την παραγωγή αλλά και την κατανάλωση ρεύματος των κτιρίων σας ώστε να μπορείτε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες έγκαιρα.Όλες οι παραπάνω εργασίες γίνονται χωρίς καμιά δική σας οικονομική επιβάρυνση. Η εταιρεία μας καλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων δαπανών. Με τον τρόπο αυτό:
1. Επενδύετε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμμετέχοντας στην εθνική και παγκόσμια προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων του Κιότο.
2. Για τουλάχιστον μια δεκαετία, απαλλάσσεστε από μια σημαντική δαπάνη και έχετε τη δυνατότητα να διαθέσετε τα σχετικά κεφάλαια σε άλλες δράσεις.
3. Με την παρέλευση της δεκαετίας, και για το υπόλοιπο της σύμβασής σας με τη ΔΕΗ, έχετε εξασφαλισμένη μια πηγή εσόδων με μηδενικό κόστος και ρίσκο επένδυσης.
4. Εκμεταλλεύεστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ακίνητα του Δήμου σας. Ένα ακίνητο το οποίο μέχρι σήμερα είχε μόνο βάρη (λογαριασμοί κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας) από την επόμενη της εγκατάστασης σταματά να επιβαρύνει, ενώ μετά τη λήξη της μεταξύ μας σύμβασης θα αποφέρει και έσοδα .

Αγαπητές κυρίες, κύριοι
Είμαστε βέβαιοι ότι θα μελετήσετε την πρότασή μας με προσοχή. Είμαστε επίσης στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις. Είμαστε, τέλος, ανοιχτοί σε οποιεσδήποτε υποδείξεις βελτίωσης ώστε να καταστεί εφικτή η συνεργασία μας.